تصاویر مربوط به حضور گروه صنعتی بهبقا در نمایشگاه درب و پنجره آبان ماه سال ۹۲ نمایشگاه بین المللی تبریز ، سالن شهریار
N1
N2

DSC_0579
DSC_0588
DSC_0582