نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز سال ۹۳

تصاویر زیر مربوط به غرفه گروه صنعتی بهبقا در نمایشگاه مصالح ساختمانی تبریز در سال جاری است.